RAMS, vedlikehold og kvalitet

RAMS, maintenance and quality

Våre erfarne rådgivere har lang erfaring innen RAMS, vedlikehold og etablering og optimering av kvalitetsystem.

Our experienced advisers have extensive experience in RAMS, maintenance and with the establishment and optimization of quality systems.

Foto: RailAdvice

Våre tjenester innen 

RAMS, vedlikehold og kvalitet

Our services include

 • RAMS
 • Vedlikeholdsstyring og systemer
 • Tillatelser
 • Risikoanalyser
 • Kvalitetssystem
 • RAMS
 • Maintenance management and systems
 • Certificates
 • Risk assessments
 • Quality systems

RAMS

Våre rådgivere har lang erfaring innen RAMS for både rullende materiell og infrastruktur, og god kunnskap om jernbanelovgivning og relevante standarder (EN 50126, 50128 og 50129). De er vant til å arbeide med leverandører i hele anskaffelsesprosessen inkludert spesifikasjon, tilbudsevaluering, RAMS-oppfølging, RAM- og farelogg, analyser og ledelse av RAMS-arbeidet i prosjekter.

Vi bistår med råd og støtte innen alle fagområder knyttet til sikkerhets- og kvalitetsområdet. Vi har mye erfaring innen det å lede RAMS-arbeidet i prosjekter og følge opp tilsvarende arbeid hos leverandører slik at alle relevante krav gitt i jernbanelovgivningen ivaretas. Videre har vi god erfaring med saksbehandling mot Statens jernbanetilsyn og oppfølgning av 3. part kontroller (Assessor, Assesserende enhet og Teknisk kontrollorgan).

Vår erfaring strekker seg fra å planlegge relevante RAMS-aktiviteter for prosjektet, herunder etablere relevante styringsdokumenter i hver prosjektfase så som for eksempel;

 • RAMS-implementeringsplan
 • RAM- og sikkerhetsplaner
 • kravgrunnlag og verifikasjons- og valideringsplan
 • farelogger
 • RAM-logger
 • sikkerhetsbevis for prosjektering og utførelse

Vi har erfaring med å utarbeide eller sidemannskontrollere sikkerhetsbevis for generisk og spesifikk applikasjon under signal. Vi har også erfaring med å spesifisere krav relatert til RAMS mot leverandører.

Innenfor rådgivende sikkerhet og risikoanalytisk sikkerhet har vi solid kompetanse i å fasilitere kvantitative og kvalitative risikovurderinger, herunder fareidentifisering, risikoestimering og tiltaksvurdering. Dokumentering av risikovurdering i risikovurderingsrapport og oppfølging via farelogg. Vi har god erfaring i å fasilitere RCM-analyser, verifisere preventivt og korrektivt vedlikehold og sammenstille vedlikeholdsprogram, som er relevante oppgaver for en RAM-analytiker. Vi har også holdt flere kurs innen fagområdene HTA analyser og FMECA, og hvordan RAM-analyser dokumenteres og følges opp i RAM-logg.

I flere oppdrag har våre konsulenter bistått driftsorganisasjoner med utførelse av risikovurderinger og følge opp avvik og uønskete hendelser. Vi har også hatt tett samarbeid med driftsorganisasjonen ved gjennomføring av RAMS-analyser og ved overlevering av utbyggingsprosjekter til drift for å sikre at sikkerhetsrelaterte bruksbetingelser og andre RAMS-relaterte forhold blir ivaretatt.

Vedlikehold

Vi har bistått kunder med etablering av vedlikeholdsavtaler og gjennomføring av konkurranseutsetting av vedlikehold. I et av prosjektene deltok vi i mobiliseringsfasen frem mot trafikkstart og i det første driftsåret. Vi har også erfaring i å revidere en vedlikeholdskontrakt i forbindelse med opsjonsutløsning og forlengelse av en vedlikeholdskontrakt. Videre har vi lang erfaring med planlegging og gjennomføring av vedlikeholdsverifikasjoner, inkludert gjennomgang av tilhørende vedlikeholdsinstrukser. Utarbeidelse av nye vedlikeholdsinstrukser ved store og små modifikasjoner.  

Vi har bred erfaring i å anskaffe renholdstjenester av rullende materiell, fra etablering av kontrakt, kravspesifikasjon, gjennomføring av konkurranse og on-boarding/idriftsettelse. Dette gjelder inn- og utvendig renhold og øvrige klargjøringsaktiviteter.

Kvalitet

Vi bistår kunder med etablering av kvalitetssystem i henhold til ISO9001 og optimering av interne prosesser.

RAMS

Our advisers have extensive experience in RAMS for both rolling stock and infrastructure, and good knowledge of railway legislation and relevant standards (EN 50126, 50128 and 50129). They are used to working with suppliers throughout the procurement process, including specification, tender evaluation, RAMS follow-up, RAM and hazard logs, analysis, and management of the RAMS work in projects.

We assist with advice and support in all subject areas related to the safety and quality area. We have extensive experience in leading the RAMS work in projects and follow-up of similar work with suppliers so that all relevant requirements given in the railway legislation are met. Furthermore, we have good experience with case processing against the Norwegian Railway Authority and follow-up of 3rd party controllers (Assessor, Assessing Unit and Technical Control Body).

Our experience extends from planning relevant RAMS activities for the project, including establishing relevant management documents in each project phase such as:

 • RAMS implementation plan
 • RAM and safety plans
 • requirements basis and verification and validation plan
 • hazard logs
 • RAM-logs
 • safety certificate for design and execution

We have experience in preparing or peer-checking safety certificates for generic and specific application under signal. We also have experience in specifying requirements related to RAMS towards suppliers.

Within safety adviser and risk analytical safety, we have solid expertise in facilitating quantitative and qualitative risk assessments, including hazard identification, risk estimation and measure assessment. Documentation of the risk assessment in the risk assessment report and hazard log follow-up. We have good experience in facilitating RCM analyzes, verifying preventive and corrective maintenance and compiling maintenance programs, which are relevant tasks for a RAM analyst. We have also held several courses within the subject areas HTA analyzes and FMECA, and how RAM analyzes are documented and followed up in RAM logs.

In several assignments, our consultants have assisted the operating organizations with performing risk assessments and following up deviations and unwanted events. We have also worked closely with the operating organization in carrying out RAMS analyzes and in handing over development projects for operation to ensure that safety-related user conditions other RAMS-related conditions are taken care of.

Maintenance

We have assisted customers with the establishment of maintenance agreements and implementation of competitive tendering of maintenance. In one of the projects, we participated in the mobilization phase leading up to the start of traffic, and in the first year of operation. We have also experience in revising a maintenance contract in connection with the triggering a option and extension of a maintenance contract. We have further extencive experience with planning and execution of maintenance verifications, including review of maintenance instructions. Preparation of new maintenance activities and instructions for small and large modifications.  

We have extensive experience in procuring cleaning services for rolling stock, from establishing a contract, requirements specification, conducting competitions and on-boarding / commissioning. This applies to interior and exterior cleaning and other preparation activities.

Quality

We assist customers with the establishment of a ISO9001 quality system and optimization of internal processes.

Noen av våre rådgivere innen 

RAMS, vedlikehold og kvalitet

Our advisors for 

RAMS, maintenance and quality

Fredrik Schumann

 • Sikkerhet
 • RAMS
 • Signalsystemer
 • Jernbaneinfrastruktur
 • Safety
 • RAMS
 • Signalling systems
 • Railway infrastructure

Ali Reza Rogha

 • RAMS
 • Signalsystemer
 • Rullende materiell
 • Vedlikehold
 • RAMS
 • Signalling systems
 • Rolling stock
 • Vehicle maintenance

Dimitri Halseide

 • RAMS
 • Kvalitetssystemer
 • Signalsystemer
 • LCC
 • RAMS
 • Quality systems
 • Signalling systems
 • LCC

Ole Johansen

 • Rullende materiell
 • Teknisk dokumentasjon og dokumentkontroll
 • RAM
 • Prosjektledelse
 • Rolling stock
 • Technical documentation and document control
 • RAM
 • Project management

Ingmar Hemsen

 • Gule maskiner
 • Rullende materiell
 • Tillatelsesprosesser SJT
 • RAMS
 • Maintenance machines
 • Rolling stock
 • Approval processes, Norwegian Railway authorities
 • RAMS

Robin Reiten

 • RAMS
 • Sikkerhet
 • Jernbaneteknikk
 • Spor
 • RAMS
 • Quality
 • Railway Technology
 • Track super- and substructure

Olav Johannes Deelstra

 • RAMS
 • Kvalitet
 • Jernbaneteknikk
 • Signalanlegg
 • RAMS
 • Quality
 • Railway technique
 • Signalling systems

Terje Sandhalla

 • Sikkerhetsledelse
 • Beredskap
 • Kvalitetssystem
 • Godkjenninglisens og sikkerhetssertifikat 
 • Safety management 
 • Emergency preparedness 
 • Quality systems 
 • Approval licences and safety certificate

Trude Stokke

 • Kravverktøy og kravspesifikasjon
 • Kvalitetsystem
 • RAMS
 • Prosjektledelse
 • Requirements tool and requirement specification
 • Quality systems
 • RAMS
 • Project management

Atif Salman Saleem

 • Rullende materiell
 • ERTMS onboard
 • Elektronikk
 • Vedlikehold
 • Rolling stock
 • ERTMS onboard
 • Electrical systems
 • Maintenance