Foto: RailAdvice

RAMS-rådgiver hos Bane NOR for prosjekter i Oslo-området

RailAdvice har blitt tildelt kontrakt for å støtte Bane NOR med RAMS-relaterte oppgaver i mindre og mellomstore utbyggingsprosjekter.

RAMS advisor at Bane NOR

RailAdvice has been awarded a contract to support Bane NOR with RAMS-related tasks in small and medium-sized development projects.

Vår dyktige seniorkonsulent Lars Berggren inngår i Bane NORs enhet for RAMS-spesialister/-rådgivere og bistår blant annet prosjektene på Gjøvikbanen.

Lars har ansvar for å lede RAMS-arbeidet i prosjektet slik at alle relevante krav gitt i jernbanelovgivningen og i Bane NORs styringssystem ivaretas. Arbeidet omfatter blant annet oppfølging av RAMS-aktiviteter utført av leverandører, lede og bistå i RAMS-analyser, lede tillatelsesprosessene mot Statens jernbanetilsyn, assistere prosjektledelsen og bidra til faglig utvikling og kontinuerlig forbedring innen RAMS.

Lars jobber også tett mot ERTMS-programmet og støtter prosjekter som utfører forberedende arbeid for å tilrettelegge for ERTMS-implementeringen i Norge.

Our skilled senior consultant Lars Berggren is part of Bane NOR's unit for RAMS specialists / advisers and assists e.g. the projects on the Gjøvik line. Lars is responsible for leading the RAMS work in the project so that all relevant requirements given in the railway legislation and in Bane NOR's management system are met. The work includes, among other things, follow-up of RAMS activities performed by suppliers, lead and assist in RAMS analysis, lead the licensing processes against the Norwegian rail authorities, assist project management and contribute to professional development and continuous improvement within RAMS. Lars also works closely with the ERTMS program and supports projects that carry out preparatory work to facilitate the ERTMS implementation in Norway.

Flere referanser

More references