Foto: RailAdvice

CBTC-teknologi implemeteres i Melbourne

Vår dyktige seniorkonsulent Lars Berggren jobber med systemsikkerhet og sikkerhetsgodkjenning for metroen i Melbourne.

CBTC-technology implemented in Melbourne

RailAdvice's senior consultant Lars Berggren is part of the team that works with system safety and safety approval.

Rail Systems Alliance har ansvar for utrullingen av Melbourne-regionens nye signalsystem basert på CBTC-teknologi. Prosjektet er en del av et større prosjekt som består av en ny 9-kilometer lang jernbanetunnel, med 5 nye stasjoner under Melbourne sentrum, men leverer også CBTC-teknologi for eksisterende linjer.

Foruten nytt signalsystem, leverer også prosjektet plattformdører for samtlige stasjoner i tunnelen og CBTC-onboardsystem til 65 nye tog. Det nye signalsystemet er basert på Bombardiers CITYFLO 650 og ivaretar styring og sikring av trafikk med både CBTC-tilpassete tog og tog uten CBTC (såkalt mixmode operation).  

Vår dyktige seniorkonsulent Lars Berggren er en del av teamet som jobber med systemsikkerhet og sikkerhetsgodkjenning. Lars bistår først og fremst med utviklingen av prosjektets sikkerhetsprogram, bevisføring av prosjektets sikkerhetstyring og i godkjennelsesprosessen mot kunde, herunder:

  • Planlegging av sikkerhetsaktivitet ved oppdatering av delsystemer og for prosjektets delfrister og utrullingsfaser
  • Utarbeidelse av generisk og spesifikt sikkerhetsbevis
  • Utarbeidelse av bow-tie diagram og SFAIRP (So Far As Reasonably Practicable) argumentasjoner for prosjektets topphendelser
  • Kontroll og granskning av tekniske sikkerhetsanalyser
  • Verifisering av farelogg og sikkerhetskrav  

Lars var først engasjert i prosjektet som System Safety Lead fra 2020, da han bodde i Melbourne.

Rail Systems Alliance is responsible for the roll-out of the Melbourne region's new signalling system based on CBTC technology. The project is part of a larger project consisting of a new 9-kilometer-long railway tunnel, with 5 new stations below Melbourne city centre, that also supply CBTC technology for existing lines.

In addition to the new signalling system, the project also delivers platform doors for all stations in the tunnel and CBTC onboard system for 65 new trains. The new signalling system is based on Bombardier's CITYFLO 650 and handles the management and securing traffic with both CBTC-adapted trains and trains without CBTC (so-called mix mode operation).

Our skilled senior consultant Lars Berggren is part of the team that works with system safety and safety approvals. Lars assists primarily with the development of the project's safety program, proof of the project's safety management and in the approval process towards customers, including:

  • Planning of safety activity when updating subsystems and for the project's sub-deadlines and rollout phases
  • Preparation of generic and specific safety certificates
  • Preparation of bow-tie diagram and SFAIRP (So Far As Reasonably Practicable) arguments for the project's top events
  • Control and review of technical safety analysis
  • Verification of hazard log and safety requirements

Lars was first involved in the project as System Safety Lead in 2020, when he lived in Melbourne.

Flere referanser

More references