Foto: RailAdvice

Nøkkelroller i maskinanskaffelsesprogram

Mange av arbeidsmaskinene til Sporveien (trikk) har passert, eller nærmer seg slutten av forventet levetid. Dette går utover maskinenes pålitelighet og tilgjengelighet, og vedlikeholdskostnadene øker. Enkelte maskiner tilfredsstiller heller ikke dagens krav til sikkerhet og HMS. Det er derfor et sterkt behov for oppgradering av maskinparken for å sikre forutsigbarhet og kvalitet på vedlikeholdet.

Key roles within maintenance machine procurement programme

Many of the maintenance machines for Sporveien (trams) have either passed or are approaching the end of their expected lifetime. This has a significant impact on the machines' reliability and availability, and maintenance costs increase. Furthermore, some machines do not meet today's requirements for safety and HSE. Therefore, there is a strong need to upgrade the machinery to ensure predictability and quality of maintenance.

Maskinparken skal oppgraderes med 10-12 nye maskiner, både skinnegående arbeidsmaskiner, kombinerte arbeidsmaskiner og maskiner på gummihjul.

I prosjektet har RailAdvice flere prosjektdeltakere. Seniorkonsulent Lars Mortvedt er leid inn som prosjektleder for oppgraderingen av maskinparken. Lars kom inn tidlig i prosjektgjennomføringen, og skal dermed være med i planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og avslutningsfasen.

Planleggingsfasen ble avsluttet over sommeren 2023 og prosjektet er i ferd med å sette i gang flere anskaffelser. Disse inkluderer maskiner for reparasjon av trikkesporene i byen, gravemaskin med både gummi- og skinnehjul, og nye arbeidstrikker som skal pusse skinner, rydde snø og smøre avisningsmiddel på kontaktledningen. Leveransene av nye maskiner vil starte i 2024 og pågå minst ut 2026.

RailAdvice har også andre seniorkonsulenter som deltar i prosjektets ulike roller. Ali Reza Rogha ivaretar prosjektets RAMS- og kvalitetsarbeid, mens Ingmar Hemsen og Henning Brustad er med som tekniske rådgivere. I tillegg sørger Ole Johansen for kontroll på all dokumentasjon som utarbeides av prosjektet og fra leverandører. Før maskinprogrammet ble etablert bistod RailAdvice også med anskaffelse av ny liftbil med skinnehjul (LRB) og planlegging av anskaffelse av skinnepusser. RailAdvice har bistått Sporveien med maskinanskaffelser siden januar 2022.

Prosjektene gjennomføres i samarbeid med Rytec AS.

The machine fleet will be upgraded with 10-12 new machines, both rail-running work machines, combined work machines and machines on rubber wheels.

In the project, RailAdvice has several project-participants. Senior consultant Lars Mortvedt has been hired as project manager for the upgrading of the machine fleet. Lars joined early in the project implementation, and will thus be involved in the planning phase, the implementation phase and the closing phase.

The planning phase was completed over the summer and the project is now in the process of initiating several procurements. These include machines for repairing the tram tracks in the city, an excavator with both rubber and rail wheels, and new machines that will polish rails, clear snow and apply de-icing agent to the catenary. Deliveries of new machines will start in 2024 and continue until at least 2026.

RailAdvice also has other senior consultants who participate in the project in various roles. Ali Reza Rogha looks after the project's RAMS and quality work, while Ingmar Hemsen and Henning Brustad are technical advisers. In addition, Ole Johansen ensures control of all documentation prepared by the project and suppliers. Before the machine program was established, RailAdvice also assisted with the acquisition of a new lift car with rail wheels (LRB) and planning the acquisition of rail cleaners. RailAdvice has assisted Sporveien with machine procurement since January 2022.

The projects are carried out in collaboration with Rytec AS.

Flere referanser

More references