Personvernerklæring for RailAdvice

Personvernerklæringen dokumenterer hvordan RailAdvice samler, bruker og lagrer personinformasjon om kunder, samarbeidspartnere, ansatte og kandidater. Informasjon RailAdvice samler inn behandles i samsvarer med norsk lovgivning og EU-direktivet om personopplysninger i forbindelse med databehandling.

Leder for administrasjon er behandlingsansvarlig for personopplysninger i RailAdvice.

Personopplysninger

Personopplysninger som blir lagret hos RailAdvice AS er kundeinformasjon. Personopplysninger innhentet er firmanavn og adresse, organisasjonsnummer, kontaktpersoners e-post, telefonnummer og stillingsinformasjon. Dette er informasjon RailAdvice bruker for å holde kontakt med kunder i forbindelse med forespørsler, oppdrag og evaluering av utført oppdrag.

For kandidater som søker jobb hos RailAdvice, skal informasjon kun benyttes til bruk for å vurdere kandidaten. Personopplysninger inkluderer navn, telefonnummer, e-post og eventuelt tilsendt CV. Informasjon som RailAdvice besitter skal ikke deles med andre. RailAdvice beholder denne informasjon inntil 6 måneder.

For ansatte i RailAdvice innhenter vi opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, personnummer, bilde, kontonummer og navn og telefonnummer til pårørende. Dette er informasjon som samles inn for bl.a. innrapportering til myndighetene, utbetale lønn og holde kontakt. Informasjon som RailAdvice besitter skal ikke deles med andre. RailAdvice beholder denne informasjonen inntil 2 år etter avsluttet arbeidsforhold.

RailAdvice skal ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til tredjepart, med mindre RailAdvice har et eksplisitt samtykke fra involvert person.

RailAdvice skal kun dele kundeinformasjon med samarbeidspartnere, med enhver tids gjeldende regnskapsfirma og IT-leverandør. RailAdvice har avtaler som regulerer krav til personvern med samarbeidspartnere.

Nettrafikk

IP-adresse

RailAdvice.no henter IP-adressen til brukeren av nettstedet. IP-adressen brukes i Google Analytics til statistikk. IP-adressen anonymiseres slik at den ikke lenger kan regnes som personopplysning.

Cookies

«www.railadvice.no» bruker informasjonskapsler/cookies i Google Analytics for å få en generell oversikt over antall besøk og vanene blant dem som besøker nettstedet. Det skal være mulig å slå av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren.

Sosiale medier

RailAdvice bruker LinkedIn som sosialt medium for å informere om nyheter og aktiviteter fra RailAdvice. Ved å følge RailAdvice på sosiale medier, er det plattformen til LinkedIn som er ansvarlig for behandling av informasjon.

Revisjon av personvernerklæring

RailAdvice kan endre eller oppdatere personvernerklæring uten varsel. Alle endringer trer i kraft når revidert versjon er kontrollert og godkjent i selskapets kvalitetssystem. Denne personvernerklæring ble sist oppdatert 13.11.2023.

Kontaktinformasjon

Kunder, samarbeidspartnere, eventuelle kandidater til stillinger og ansatte skal kunne kontakte behandlingsansvarlig dersom de har spørsmål eller bekymringer til selskapets håndtering av personvern.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med denne erklæringen eller vårt forhold til dine personopplysninger, se vår kontaktinformasjon her.

Privacy Policy for RailAdvice

RailAdvice's privacy policy is about how we collect, use and store personal information about our customers and other inquiries, such as candidates applying for vacancies. All the Information we collect is handled in accordance with Norwegian law and the EU directive on personal data in connection with data processing. The general manager is responsible person for personal data handling in RailAdvice.

Personal data

The personal data stored with us is customer information, and this includes name, e-mail, address, and job information. This is information we use to keep in touch with customers in connection with tenders, assignments, and evaluation of completed assignments. We will not disclose, sell, distribute, rent, license, share or pass on information or personal data to any third party unless, we have your explicit approval to do so. RailAdvice only shares customer information with our partners and our accounting firm (Tandem AS). We have agreements that regulate privacy policy requirements with our partners and accounting firm. For candidates applying for a job at RailAdvice, we store the information only for the purpose of evaluating the candidate and do not share this information with any others. We keep this information for up to 6 months.

Internet traffic

IP-address

RailAdvice.no retrieves the IP address of the website users. The IP address is used in Google Analytics for statistics. The IP address is anonymised so that it can no longer be considered as personal information.

Cookies

Like many other's websites, railadvice.no also uses cookies in Google Analytics to get a general overview of the number of visits, and habits among those who visit our website. "Cookies" are small pieces of information that are sent to your device and stored on your device's hard drive, in order to enable our website to detect when you visit us. It is possible to turn off cookies by changing your browser settings.

Social media

RailAdvice uses LinkedIn to inform about news and activities at RailAdvice. If you follow us on social media, it is the LinkedIn platform that is responsible for handling the information.

Revision of the Privacy Policy

RailAdvice may change or update the privacy policy without notice. All changes take effect once posted on the Website. This privacy policy was last updated on 24.01.2022.

Contact information

In case you wish to get in touch with us in regard to this privacy policy or our relationship to your personal information, see our contact information here.