Ole Johansen

 • Rullende materiell
 • Teknisk dokumentasjon og dokumentkontroll
 • RAM
 • Prosjektledelse

Ole har solid erfaring med rullende materiell og har jobbet i flere nasjonale og internasjonale anskaffelses- og ombyggingsprosjekter. Han har hatt flere sentrale prosjektroller både som teknisk resurs og som prosjekt – og delprosjektleder.

Han har via tverrfaglig samarbeid opparbeidet seg en bred kompetanse for tekniske systemer og kunde orienterte løsninger, samt god forståelse av vedlikeholds styringsprosesser og RAMS arbeid. Han har også site erfaring fra Italia og Sveits.

Oles kjernekompetanse er innen vedlikeholds- og engineeringsdokumentasjon for rullende materiell, hvor han har vært med på utarbeidelse av vedlikeholdsprogram og vedlikeholdsinstrukser. Han har også mye erfaring med vedlikeholdsverifikasjoner.

Han har gode kunnskaper om bruk av IT verktøy og dokumenthåndteringssystemer, herunder strukturert dokumentasjon i XML og S-1000D standard. Ole har jobbet med de fleste dokumenthåndteringssystemene som brukes av Norske operatører.

Ole trives i et hektisk miljø, har stå på humør og med sine samarbeidsevner, kommuniserer han godt med kollegaer. Han er pliktoppfyllende, engasjert, løsningsorientert og jobber strukturert mot målsettingene, og er alltid klar for nye spennende oppdrag.

Ole Johansen

 • Rolling stock
 • Technical documentation and document control
 • RAM
 • Project management

Ole has extensive experience with rolling stock and have worked in several national and international procurement and modification projects. He has had several key roles in projects both as a technical resource and as a project- and sub-project manager. Through interdisciplinary collaboration, he has built up a broad competence for technical systems and customer-oriented solutions, as well as a good understanding of maintenance management processes and RAMS 'work. He has site experience from Italy and Switzerland.

Ole’s core competencies are with in maintenance and engineering documentation for rolling stock, where he has assisted preparing maintenance programs and maintenance instructions. He also has a lot of experience with maintenance verifications.

He has good knowledge of the use of IT tools and document management systems, included XML format and S1000D standard. Ole has worked with most document management systems used by Norwegian operators.

Ole thrives in a hectic environment, is in a working spirit and with his collaboration skills, he communicates well with colleagues. He is conscientious, committed, solution oriented and works in a structured way towards the goals, and are always ready for exciting new assignments.

Karin Johansson

 • Rullende materiell
 • Prosjektledelse
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Organisasjon og ledelse
 • Rolling stock
 • Management
 • Rail strategies
 • Organization and management

Ingvar Fleten

 • Rullende materiell
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Prosjektledelse
 • CBTC
 • Rolling stock
 • Procurement and contract
 • Project management
 • CBTC

Ingmar Hemsen

 • Gule maskiner
 • Rullende materiell
 • Tillatelsesprosesser SJT
 • RAMS
 • Maintenance machines
 • Rolling stock
 • Approval processes, Norwegian Railway authorities
 • RAMS

Erlend Rehn

 • Rullende materiell
 • Kravspesifikasjoner
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Teknisk prosjektledelse
 • Rolling stock
 • Technical specifications
 • Procurement and contracts
 • Technical project management

Christina Bjerke Lødding

 • HR
 • Rekruttering
 • Administrasjon
 • Økonomi
 • Human resources
 • Recruitment
 • Administration
 • Finance

Lars Mortvedt

 • Signalsystemer
 • Prosjektledelse
 • Vedlikehold
 • Kravspesifikasjoner
 • Signalling systems
 • Project management
 • Systems engineering
 • Requirement specifications

Lars Bengtsson

 • Rullende materiell
 • Vedlikeholdsoptimering
 • RAM
 • Verkstedsfasiliteter
 • Rolling stock
 • Vehicle maintenance
 • RAM
 • Workshop facilities

Eirik Wærn Bratland

 • Konkurranseutsetting
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Rullende materiell
 • Prosjekt ledelse
 • Competetive tendering
 • Procurement and contract
 • Rolling stock
 • Project management

Fredrik Schumann

 • Sikkerhet
 • RAMS
 • Signalsystemer
 • Jernbaneinfrastruktur
 • Safety
 • RAMS
 • Signalling systems
 • Railway infrastructure

Dimitri Halseide

 • RAMS
 • Kvalitetssystemer
 • Signalsystemer
 • LCC
 • RAMS
 • Quality systems
 • Signalling systems
 • LCC

Ali Reza Rogha

 • RAMS
 • Signalsystemer
 • Rullende materiell
 • Vedlikehold
 • RAMS
 • Signalling systems
 • Rolling stock
 • Vehicle maintenance

Terje Sandhalla

 • Sikkerhetsledelse
 • Beredskap
 • Kvalitetssystem
 • Godkjenninglisens og sikkerhetssertifikat 
 • Safety management 
 • Emergency preparedness 
 • Quality systems 
 • Approval licences and safety certificate

Olav Johannes Deelstra

 • RAMS
 • Kvalitet
 • Jernbaneteknikk
 • Signalanlegg
 • RAMS
 • Quality
 • Railway technique
 • Signalling systems

Henning Brustad

 • Spesialist bremser og boggi
 • Test og inspeksjoner
 • Vedlikehold
 • Måleteknikk
 • Specialist breaks and bogie
 • Tests and inspections
 • Vehicle maintenance
 • Measuring technology

Trude Stokke

 • Kravverktøy og kravspesifikasjon
 • Kvalitetsystem
 • RAMS
 • Prosjektledelse
 • Requirements tool and requirement specification
 • Quality systems
 • RAMS
 • Project management

Robin Reiten

 • RAMS
 • Sikkerhet
 • Jernbaneteknikk
 • Spor
 • RAMS
 • Quality
 • Railway Technology
 • Track super- and substructure

Tor-Egil Barsøe

 • Personalledelse
 • Prosjektledelse
 • Signalanlegg
 • Kvalitetstyring
 • Human relations management
 • Project management
 • Signalling systems
 • Quality systems

Atif Salman Saleem

 • Rullende materiell
 • ERTMS onboard
 • Elektronikk
 • Vedlikehold
 • Rolling stock
 • ERTMS onboard
 • Electrical systems
 • Maintenance

Marcus Marstrander

 • Anskaffelse rullende materiell
 • Mekanikk
 • Boggi og bremser
 • Kravspesifikasjon og myndighetskrav
 • Procurement Rolling stock
 • Technics
 • Bogies and brakes
 • Requirement specification and regulatory requirements