Foto: RailAdvice

Bistått Vy med nye kombivogner fra Tyskland

Våren 2020 anskaffet Vy gruppen 8 vogner av typen BFWL1 (tidligere BDcm 874.1) fra Tyskland som skulle oppgraderes og bygges om til å kunne gå i trafikk på Bergensbanen i desember 2021.

Assisted Vy with new couchette coaches

In the spring of 2020, RailAdvice assisted the Vy group with procurement of 8 coaches of type BFWL1 (formerly BDcm 874.1) from Germany for traffic on the Bergen line from December 2021.

Tidligere eier av vognene var Deutsche Bahn og vognene var blitt totalrenovert i 2003. Vognene var i drift frem til 2016 da de ble parkert i Tyskland. Før overtakelse ble det gjennomført en hovedrevisjon av vognene i regi av TRI i Tyskland, som også vi i RailAdvice var med på å koordinere.

Arbeidet videre var å gjøre en detaljert kartlegging av vognene, gjennomføre en anskaffelse av teknisk- og kundekomfortoppgradering. Og ikke minst få vognene godkjent for bruk i Norge.

Våre dyktige seniorkonsulenter Karin Johansson og Ingmar Hemsen utførte dette oppdraget. Karin som prosjektleder og Ingmar som ressurs innen teknikk og sikkerhet. Karin har mange års erfaring som prosjektleder fra anskaffelser og ombygging av rullende materiell. Ingmar har også lang erfaring innen rullende materiell, og god kunnskap om tillatelsesprosesser mot SJT. Senere ble også RailAdvice konsulentene Ali Reza Rogha engasjert i RAM delen av prosjektet, og Ole Johansen med teknisk dokumentasjon.

Det neste skrittet involverte en oppgradering for å imøtekomme kundens behov og gjennomføring av tekniske modifikasjoner for at vognene skulle kunne gå i trafikk på Bergensbanen. Det måtte derfor gjøres en detaljert kartlegging av vognene, gjennomføre en anskaffelse av teknisk- og kundekomfortoppgradering. Og ikke minst få vognene godkjent for bruk i Norge.

Sentrale arbeidsoppgaver var:

 • Ansvar for å administrere søknadsprosessen mot jernbanetilsynet for å få vognene godkjent for bruk i Norge
 • Ansvar for å kartlegge hva som måtte endres, bygges om og modifiseres for at vognene skulle kunne benyttes sammen med eksisterende norsk materiell
 • Sikre at vognene ivaretar alle relevante krav i forhold til trafikksikkerhet, kvalitet og arbeidsmiljø
 • Samarbeid med vernetjeneste og fagforeninger
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag for Vy til anskaffelsesprosessen
 • Utarbeide konkurransegrunnlag for, og gjennomføre anskaffelsen av oppgraderingen. VR Fleetcare i Finland fikk dette oppdraget
 • Utarbeide et norsk vedlikeholdsprogram tilpasset Vys behov og styrende systemer
 • Utarbeide med Norske vedlikeholdsinstrukser, Drifts- og betjeningsinstruks, Påsporingsinstruks og andre styrende dokumenter for drift og vedlikehold i henhold til  Vys styringssystem
 • Utarbeide reservedelsliste og underlag til opplasting av masterdata i Vys ERP-system.

Vognene ble sendt til VR Fleetcare i Finland i april 2021 for oppgradering, og satt i drift på Bergensbanen 12. desember 2021.

Kombivognene består av seks sitte-/liggekupeer, konduktørrom, to vaskerom, toalett og et sykkelrom med plass til sykler, ski, pulker og bagasje. Det finnes også et mindre bagasjerom med skistativer.

Prosjektet var komplekst, og det var spennende at RailAdvice kunne benytte sin mangfoldige kompetanse innen prosjektledelse, teknikk og sikkerhet, RAM og teknisk dokumentasjon i en og samme leveranse.

Tegning av BFWL1

The coaches were previously owned by Deutsche Bahn, and the coaches had been completely renovated in 2003. The coaches were in operation until 2016 when they were parked in Germany. Before takeover, a main revision of the coaches was carried out by TRI in Germany, RailAdvice also helped the coordination of this.

Our skilled senior consultants Karin Johansson and Ingmar Hemsen performed this assignment. Karin as project manager and Ingmar as a resource for technical and safety. Karin has many years of experience as a project manager from procurement and refurbishment of rolling stock. Ingmar also has extensive experience of rolling stock, and good knowledge of approval processes against Norwegian rail authorities. Later were also, the RailAdvice consultants Ali Reza Rogha involved in the RAM part of the project, and Ole Johansen with the technical documentation.

Further the work was that a customer upgrade and technical modifications had to be carried out so that the coaches could go into traffic on the Bergen line. It was therefore necessary to make a detailed survey of the coaches, carry out a procurement of technical and customer upgrades. It was also necessary to get the coaches approved for use in Norway.

Main tasks in the assignment were:

 • Responsibility for administering the application process to the Norwegian Railway authorities to get the coaches approved for use in Norway
 • Responsibility performing a survey of what had to be changed, rebuilt, and modified so that the coaches could be used together with existing Norwegian rolling stock
 • Ensure that the coaches meet all relevant requirements in relation to traffic safety, quality and working environment
 • Cooperation with the workers' protection service and workers unions
 • Prepare the decision basis for Vy for the procurement process
 • Prepare a competition basis for and execution of the procurement of the upgrade. VR Fleetcare in Finland was awarded the contract
 • Prepare a Norwegian maintenance program adapted to Vys needs and management systems
 • Prepare Norwegian maintenance instructions, operation instructions, re-railing instructions and other governing documents for operation and maintenance according to Vys management system
 • Prepare the spare parts list and source documentation for uploading master data in Vys ERP system.

The coaches were sent to VR Fleetcare in Finland in April 2021 for upgrading and were put into service on the Bergen line 12th of December 2021.

The couchette coaches consist of six sitting / berth compartments, a conductor's room, two washing rooms, a toilet, and a bicycle room with space for bicycles, skis, sledges and luggage. There is also a smaller luggage room with ski racks.

The project was complex, and it was exciting that RailAdvice could use diverse expertise in the company for in project management, technical and safety, RAM and technical documentation in one assignment.

BFWL1

Flere referanser

More references