Terje Sandhalla

 • Sikkerhetsledelse
 • Beredskap
 • Kvalitetssystem
 • Godkjenninglisens og sikkerhetssertifikat 

Terje har arbeidet med jernbane og sikkerhet siden 1986. Først 10 år som lokfører, hvor han samtidig startet etterutdanning. Deretter har han vært sikkerhetssjef, sikkerhet og kvalitetssjef og sikkerhetsdirektør i flere jernbaneforetak. 

Terje har spesiell god kompetanse og erfaring i å etablere sikkerhetsledelse, sikkerhetsstyringssystem, sikkerhetssertifikat, og risikoanalyser. Han har jobbet mye med godkjenningsprosesser og har god relasjon med Statens jernbanetilsyn. 

Terje har erfaring fra å bygge sterk sikkerhetskultur i flere jernbaneforetak. Han har også faglig kompetanse innen drift og vedlikehold av kjøretøy, granskning av tilløp til ulykker og ulykker, med vekt på MTO-metodikk og taps - årsaks-metodikk. 

Terje er en samspillende person som er opptatt av å levere resultater som er nyttige og viktige for kunden. Han vil unngå å lage dokumentasjon kun for å tilfredsstille godkjenningsprosesser. 

Terje Sandhalla

 • Safety management 
 • Emergency preparedness 
 • Quality systems 
 • Approval licences and safety certificate

Terje has worked within railways and safety since 1986. First 10 years as a train driver, where he also started continuing education. Since then, he has been safety manager, safety and quality manager and safety director in several railway companies.

Terje has particularly good competence and experience in establishing safety management, safety management system, safety certificate, and risk analysis. He has worked a lot with approval processes and has a good relationship to the Norwegian Railway Inspectorate.

Terje has experience from building a strong safety culture in several railway companies. He has also skilled competence within operation and maintenance of vehicles, investigation of incipient to accidents and accidents, with emphasis on MTO methodology and loss - cause methodology.

Terje is an interacting person who is concerned with delivering results that are useful and important to the customer. He will avoid creating documentation just to satisfy approval processes.

Karin Johansson

 • Rullende materiell
 • Prosjektledelse
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Organisasjon og ledelse
 • Rolling stock
 • Management
 • Rail strategies
 • Organization and management

Ingvar Fleten

 • Rullende materiell
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Prosjektledelse
 • CBTC
 • Rolling stock
 • Procurement and contract
 • Project management
 • CBTC

Ingmar Hemsen

 • Gule maskiner
 • Rullende materiell
 • Tillatelsesprosesser SJT
 • RAMS
 • Maintenance machines
 • Rolling stock
 • Approval processes, Norwegian Railway authorities
 • RAMS

Erlend Rehn

 • Rullende materiell
 • Kravspesifikasjoner
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Teknisk prosjektledelse
 • Rolling stock
 • Technical specifications
 • Procurement and contracts
 • Technical project management

Christina Bjerke Lødding

 • HR
 • Rekruttering
 • Administrasjon
 • Økonomi
 • Human resources
 • Recruitment
 • Administration
 • Finance

Lars Mortvedt

 • Signalsystemer
 • Prosjektledelse
 • Vedlikehold
 • Kravspesifikasjoner
 • Signalling systems
 • Project management
 • Systems engineering
 • Requirement specifications

Lars Bengtsson

 • Rullende materiell
 • Vedlikeholdsoptimering
 • RAM
 • Verkstedsfasiliteter
 • Rolling stock
 • Vehicle maintenance
 • RAM
 • Workshop facilities

Eirik Wærn Bratland

 • Konkurranseutsetting
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Rullende materiell
 • Prosjekt ledelse
 • Competetive tendering
 • Procurement and contract
 • Rolling stock
 • Project management

Fredrik Schumann

 • Sikkerhet
 • RAMS
 • Signalsystemer
 • Jernbaneinfrastruktur
 • Safety
 • RAMS
 • Signalling systems
 • Railway infrastructure

Dimitri Halseide

 • RAMS
 • Kvalitetssystemer
 • Signalsystemer
 • LCC
 • RAMS
 • Quality systems
 • Signalling systems
 • LCC

Ali Reza Rogha

 • RAMS
 • Signalsystemer
 • Rullende materiell
 • Vedlikehold
 • RAMS
 • Signalling systems
 • Rolling stock
 • Vehicle maintenance

Ole Johansen

 • Rullende materiell
 • Teknisk dokumentasjon og dokumentkontroll
 • RAM
 • Prosjektledelse
 • Rolling stock
 • Technical documentation and document control
 • RAM
 • Project management

Olav Johannes Deelstra

 • RAMS
 • Kvalitet
 • Jernbaneteknikk
 • Signalanlegg
 • RAMS
 • Quality
 • Railway technique
 • Signalling systems

Henning Brustad

 • Spesialist bremser og boggi
 • Test og inspeksjoner
 • Vedlikehold
 • Måleteknikk
 • Specialist breaks and bogie
 • Tests and inspections
 • Vehicle maintenance
 • Measuring technology

Trude Stokke

 • Kravverktøy og kravspesifikasjon
 • Kvalitetsystem
 • RAMS
 • Prosjektledelse
 • Requirements tool and requirement specification
 • Quality systems
 • RAMS
 • Project management

Robin Reiten

 • RAMS
 • Sikkerhet
 • Jernbaneteknikk
 • Spor
 • RAMS
 • Quality
 • Railway Technology
 • Track super- and substructure

Tor-Egil Barsøe

 • Personalledelse
 • Prosjektledelse
 • Signalanlegg
 • Kvalitetstyring
 • Human relations management
 • Project management
 • Signalling systems
 • Quality systems

Atif Salman Saleem

 • Rullende materiell
 • ERTMS onboard
 • Elektronikk
 • Vedlikehold
 • Rolling stock
 • ERTMS onboard
 • Electrical systems
 • Maintenance

Marcus Marstrander

 • Anskaffelse rullende materiell
 • Mekanikk
 • Boggi og bremser
 • Kravspesifikasjon og myndighetskrav
 • Procurement Rolling stock
 • Technics
 • Bogies and brakes
 • Requirement specification and regulatory requirements