Illustrasjonsbilde: Norske tog

Anskaffelse - nye fjerntog for Norske tog

For å sikre en stabil kjøretøyflåte som skal håndtere etterspørselen etter fjerntogreiser mellom landsdelene, er det nødvendig å anskaffe nye kjøretøy.

Procurement - new long-distance trains

In order to ensure a stable vehicle fleet that will handle the demand for long-distance train journeys between the regions, it is necessary to procure new vehicles.

Jernbanedirektoratet har ferdigstilt en konseptvalgutredning (KVU) for nye fjerntogkjøretøy. Rapporten er laget i samarbeid med Norske tog som eier kjøretøyene, og med Bane NOR for å sikre at alle behov sees i sammenheng. I tillegg er togselskapene, reisende, interesseorganisasjoner og fagforeningene tatt med i arbeidet.

Rapporten konkluderer med at det er nødvendig å gå til innkjøp av nye kjøretøy og at dagens fjerntogkjøretøy bør erstattes med et slik antall at frekvens og kapasitet kan øke. Deler av dagens fjerntogkjøretøy er mer enn 40 år gamle, har begrenset restlevetid og bør erstattes i løpet av fem år. Dette gjelder om lag halvparten av dagens vogner, inkludert alle sovevognene. Norske tog planlegger derfor å utlyse en konkurranse for å anskaffe nye fjerntog.

Kjøretøyene skal trafikkere Dovre-, Bergens-, Sørlands- og Nordlandsbanen. Det er lagt opp til at togene på Bergensbanen skal erstattes først. Fornyelse av nattogtilbudet inngår også i anskaffelsen.

Illustrasjonsbilde: Norske tog

I forbindelse med planlagt konkurranseutlysing er det laget en kravspesifikasjon som skal sørge for å ivareta alle mulige behov som følge av planlagt fjerntogbruk. Dette gjelder på alle områder fra boggi og bremser til passasjerkapasitet, sitte- og soveplassløsninger samt komfort. Norske tog har jobbet lenge med denne kravspesifikasjonen, sammen med innleide eksperter fra eksterne konsulentselskaper innen rullende materiell, og RailAdvice er ett av disse selskapene.

Vår dyktige seniorkonsulent Henning Brustad er en av prosjektmedarbeiderne som bistår Norske tog AS med teknisk kompetanse innen mekaniske systemer (boggi, bremser, trykkluft og koppel). Fremover vil det bli arbeid med avklaring av spørsmål fra potensielle tilbydere og evaluering av tilbud som kommer inn, med tanke på å ende opp med den beste fjerntoganskaffelsen.

Det planlegges for anskaffelse av nye kjøretøy som skal settes i trafikk i perioden 2026-2033. Å kjøpe tog er en omstendelig prosess som tar rundt fem år. Dette er en spennende og viktig anskaffelse for jernbanesektoren, og RailAdvice ser frem til å kunne bidra med sin ekspertise og kompetanse.

Norske togs tentative fremdriftsplan er:

 • 2021: Kunngjøring av konkurranse om anskaffelse av nye fjerntog
 • 2021/2022: Tilbudsfrist
 • 2023: Kontraktsignering
 • 2025: Første kjøretøy til testing i Norge
 • 2026: Første kjøretøy i trafikk (to kjøretøyer planlagt innfaset per måned)
 • 2026-2033: De nye kjøretøyene settes i trafikk

RailAdvice bistår Norske tog i samarbeid med våre jernbanekollegaer i Jotne Rail Solutions.

The Norwegian Railway Directorate has completed a concept selection study (KVU) for new long-distance trains. The report has been prepared in collaboration with Norske tog, which owns the vehicles, and with Bane NOR to ensure that all needs are seen in context. In addition have the railway companies, travellers, interest groups and trade unions been included in the work.

The report concludes that it is necessary to purchase new vehicles and that current long-distance train should be replaced with such a number that frequency and capacity can increase. Parts of today's long-distance train are more than 40 years old, have a limited remaining lifetime and should be replaced within five years. This applies to about half of today's coaches, including all sleep coaches. Norske tog are therefore planning to announce a competition to purchase new long-distance trains.

The vehicles will operate on the Dovre-, Bergen-, Sørland- og Nordland line. It is planned that the trains on the Bergen line will be replaced first. Renewal of the night train offer is also included in the procurement.

Illustration picture og imaginary new long-ditance train for Norway
Illustration image: Norske tog

In connection with the planned competition announcement, a requirements specification has been made which will ensure that all possible needs are taken care of as a result of the planned long-distance train use. This applies to all areas from bogie and brakes to passenger capacity, seating and sleeping solutions as well as comfort. Norske tog have worked for a long time with the requirements specification, together with experts from external rolling stock consulting companies, and RailAdvice is one of these companies.

Our skilled senior consultant Henning Brustad is one of the project employees who assist Norske tog AS with technical expertise in mechanical systems (bogie, brakes, pneumatic systems, and couplers). In the future, there will be work with clarification of questions from potential suppliers and evaluation of incoming tenders, with the view to end up with the best long-distance train procurement.

It is planned for purchase of new vehicles that will be put into service in the period 2026-2033. Buying trains is a laborious process that takes about five years. This is an exciting and important purchase for the railway sector, and RailAdvice looks forward to contributing its expertise and expertise.

Norske togs preliminary progress plan is:

 • 2021: Announcement of competition for the acquisition of new long-distance trains
 • 2021/2022: Tender phase
 • 2023: Contract signing
 • 2025: First vehicle for testing in Norway
 • 2026: First vehicle in traffic (two vehicles are planned to be phased in per month)
 • 2026-2033: New vehicles are put into operation

RailAdvice assists Norske tog in collaboration with our railway colleagues at Jotne Rail Solutions.

Flere referanser

More references