Foto: Sporveien

Anskaffelse - neste generasjons T-banevogner

Sporveien ønsker å styrke tilbudet på T-banen i takt med økt etterspørsel. Fornebubanen åpner etter planen i 2027. Det pågår planarbeid for ny sentrumstunnel, ny stasjon på Majorstua og i tillegg skal det innføres nytt signal- og sikringsanlegg på T-banen. En styrking av tilbudet forutsetter at det er tilgjengelig vogner til å betjene T-banenettet.

Procurement - next generation of metro cars

Sporveien wants to strengthen the offer on the metro in line with increased demand. The Fornebu line will open according to plan in 2027. Planning work is ongoing for a new city centre tunnel, a new station at Majorstua and in addition shall a new signalling and safety system be introduced on the metro. A strengthening of the offer predicts that enough metro cars are available to operate the network.

Våre dyktige seniorkonsulenter, Ingvar Fleten og Erlend Rehn, bistår Sporveien som tekniske rådgivere i dette viktige prosjektet (i samarbeid med Rytec AS). Ingvar og Erlend har lang erfaring fra anskaffelse av dagens T-banevogner MX3000.

Hovedoppgaver har vært knyttet til utarbeidelse av teknisk konsept og krav, herunder: 

 • Utrede strategiske mål, krav og kriterier
 • Analysere erfaringer og driftsdata
 • Utrede mulige alternativer
 • Lage beslutningsunderlag for valg av løsning, basert på mål/krav/kriterier og mulige alternativer 
 • Bidra til strategiske valg både for vognteknikk, leverandørvalg og kontraktsutforming 
 • Arbeid med brukergrupper 
 • Gjennomføre markedsundersøkelser i vognmarkedet 
 • Utarbeide tekniske spesifikasjoner, RAMS-spesifikasjoner og infrastrukturgrensesnitt  

Nye vogner til T-banen må være på plass til: åpningen av Fornebubanen, innføring av CBTC og ny Majorstua stasjon. Det skal også være en opsjon for senere anskaffelse av vogner til ny sentrumstunnel.

Our skilled senior consultants, Ingvar Fleten and Erlend Rehn, assist Sporveien as technical advisers in this important project (in collaboration with Rytec AS). Ingvar and Erlend have extensive experience from purchasing the current metro cars MX3000.

Main tasks in the assignment have been related to the preparation of technical concept and requirements, including:

 • Investigate strategic goals, requirements and criteria
 • Analyze experiences and operational data
 • Investigate possible alternatives
 • Prepare the decision basis for choosing a solution, based on goals/requirements/criteria and possible alternatives
 • Contribute to strategic choices for vehicle technology, supplier selection and contract design
 • Working with user groups
 • Perform a market survey in the metro car market
 • Prepare technical specifications, RAMS specifications and infrastructure interfaces

New metro cars must be in place for: the opening of the Fornebu line, the introduction of CBTC signalling system and the new Majorstua station. There shall also be an option for later call-off procurement of metro cars for the new city centre tunnel.

Flere referanser

More references