Foto: Flytoget

Anskaffelse av nye flytog – Type 78

Flytoget signerte i 2015 kontrakt med den spanske tog-produsenten CAF, for leveranse av åtte nye togsett.

Procurement of new airport express trains – Type 78

In 2015, Flytoget signed the contract with the Spanish train-producer CAF, for delivery of 8 new train sets.

Flytoget forventet en økt passasjermengde til og fra Oslo lufthavn, og dette ville være med på å øke kapasiteten deres med 50 %. De nye togsettene skulle være et supplement til de seksten togsettene de allerede hadde. Våre dyktige seniorkonsulenter Erlend Rehn og Lars Bengtsson tok del i denne anskaffelsen.

Erlend hadde rollen som teknisk prosjektleder og var ansvarlig for oppfølging av den tekniske delen. Han kvalitetssikret at designet til CAF ivaretok kravene som var stilt i kontrakten og forventningene til Flytoget.

Bilde av stoler fra type 78
Foto: Flytoget

Sentrale arbeidsoppgaver var:

 • Ansvarlig for oppfølging av alle de tekniske systemene som traksjon, bremser, vognkasse, HVAC og interiør
 • Bidra med sikkerhetsoppfølging og assistanse innen RAMS
 • Kvalitetssikre teknisk dokumentasjon og oversettelser
 • Kvalitetsoppfølging i produksjon og oppfølging av typetester på forskjellige systemer

Lars hadde rollen som RAM og vedlikeholds ingeniør. Han sikret at RAM og LCC-kravene i Flytogets kontrakt med CAF ble oppfylt. Han inngikk som en viktig og sentral rolle i prosjektgruppa og rapporterte direkte til prosjektsjef.

Sentrale arbeidsoppgaver var:

 • Kvalitetssikre LCC analyse
 • Kvalitetssikre RCM analyser
 • Kvalitetssikre reservedels kataloger
 • Kvalitetssikre vedlikeholds-dokumentasjon
 • Vedlikeholdsverifisering
 • Delta i oppfølgingsmøter med leverandør

Hver av de nye togsettene har 4 vogner og de er moderne og universelt utformet. De har gjennomgått en hel del testing før de kom til Norge, blant annet omfattende testing i klimakammer. Togene godkjennes for største hastighet 245 km/t, som de første i Norge.

Foto: Flytoget

Flytoget expected an increased passenger volume to and from Oslo airport, which would increase their capacity with 50 %. The new trainsets would be in addition to the sixteen train sets they already had. Our skilled senior consultants Erlend Rehn and Lars Bengtsson were part of this procurement.

Erlend had the role as technical project manager and was responsible for following up the technical part. He assured that CAFs design met the requirements in the contract and Flytoget’s expectations.

Photo of chairs - Type 8
Photo: Flytoget

Main tasks in the assignment were:

 • Responsible for following up all the technical systems as traction, brakes, carbody, HVAC and interior
 • Assist with safety and RAMS
 • Review of technical documentation and translations
 • Quality assurance of the production and type tests of various systems

Lars had the role as RAM and maintenance engineer. He ensured that the RAM and LCC requirements in the contract between Flytoget and CAF were fulfilled. He had an important role in the project group and reported directly to the project manager.

Main tasks in the assignment were:

 • Review of LCC analyses
 • Review of RCM analyses
 • Review of spare parts catalogues
 • Review of maintenance documentation
 • Maintenance verification
 • Participate in meetings with the supplier

Each of the new trainsets have 4 coaches and are modern and universally designed. They have been extensively tested before arrival in Norway, for example extensive testing in climate chamber. The trains will be approved for maximum speed 245 km/h, as the first in Norway.

Photo: Flytoget

Flere referanser

More references