Foto: RailAdvice

Prosjektleder for nytt verksted i Bergen for EuroMaint

RailAdvice, med seniorkonsulent Lars Mortvedt, har vært innleid som prosjektleder med koordinering og ferdigstillelse av oppstartsfasen og etablering av nytt verksted i Bergen.

Project manager for EuroMaint in Bergen

Our senior consultant Lars Mortvedt, as project manager for coordination and closure of the start-up phase, and establishment in the new workshop facilities in Bergen.

Trafikkpakke 3 Vest omfatter strekningene fjerntog Oslo-Bergen, regiontog Bergen-Voss-Myrdal og lokaltog Bergen-Arna. Vygruppen AS vant denne konkurransen, med trafikkstart desember 2020 og en varighet på inntil 11 år. Mål for trafikkpakken er blant annet flere avganger på alle nevnte strekninger, bedre nattogtilbud, forbedret servicekonsept, bedre løsninger for reisende med særskilte behov og forbedrede transportvilkår.

Foto: RailAdvice

Vy valgte EuroMaint som leverandør for vedlikeholdstjenester i denne trafikkpakken. Euromaints oppstart av vedlikeholdsvirksomhet i Norge ble derimot utfordrende av flere årsaker, og Coronapandemien var en av dem. I den forbindelse ble vår dyktige seniorkonsulent Lars Mortvedt engasjert som prosjektleder hos EuroMaint, for å jobbe med koordinering og ferdigstillelse av oppstartsfasen og også med etablering av nytt verksted i Bergen.

Da Lars startet i oppdraget var det kun en midlertidig teltløsning som verksted i Bergen og det meste av vedlikeholdet ble gjort i Lodalen. Det ble derfor en omfattende jobb med å organisere og flytte produksjonen over fra Lodalen til Bergen, noe som ble ferdigstilt sommeren 2021.

I tillegg til overordnet prosjektledelse jobbet Lars også med vedlikeholdsplanlegging, prosessutvikling og materialoppfølging.

Senere ble også vår konsulent Trude Stokke engasjert i prosjektet for å hjelpe med måltallene. EuroMaint skal gjennom hele perioden melde status på vedlikeholdet til Vy, som blir gjort gjennom forhåndsbestemte måltall. Trude jobbet med daglig status av disse tallene, både internt og eksternt, og etablerte effektive rapporteringsmetoder som EuroMaint nå benytter.

Bilde av verksted for EuroMaint i Bergen
Foto: RailAdvice

The passenger train services included in ‘train service package 3 West’ includes the Oslo – Bergen long distance service, regional service Bergen – Voss – Myrdal and local service Bergen – Arna. Vygruppen AS won the competition to operate these services, starting December 2020 and lasting up to 11 years. The operational goals include an increased number of departures, improved night train service, improved accessibility for people with special needs and overall better travel conditions.

Photo from new workshop in Bergen
Foto: RailAdvice

Vy chose EuroMaint as their supplier of maintenance services for this train service package (ECM). Euromaint’s start-up as maintenance supplier in Norway was however challenging, due to a number of factors including the Covid-19 pandemic. Our skilled senior consultant Lars Mortvedt was therefore engaged as project manager to help coordinating and close remaining issues of the start-up phase and establishment in the new workshop facilities in Bergen.

When Lars started this assignment there was only a temporary tent solution in Bergen and most of the maintenance was performed in Lodalen, Oslo. A significant task was to organize and move the maintenance production from Lodalen to Bergen, this was accomplished during the summer of 2021.

In addition to overall project management, Lars also worked with maintenance planning, process development and follow-up of material handling and logistics.

Later, our consultant Trude Stokke was included in the project to help with KPIs. Euromaint has an obligation to report their maintenance status to Vy, according to predefined KPIs. Trude worked with daily updates of the KPI figures, both internally and externally, and established effective reporting methods currently used by EuroMaint.

Photo from new workshop in Bergen
Photo: RailAdvice

Flere referanser

More references