Foto: RailAdvice

Markedsanalyse - passasjertog i Sverige og Norge

I forbindelse med en togleverandørs arbeid med tilbud på nye lokaltog til Norge og nye fjerntog til Sverige ønsket de bistand med kartlegging av markedet for elektriske motorvognsett i disse to landene.

Market analysis - passenger trains

In connection with a rolling stock supplier's work with the tender for new local trains to Norway and new long-distance trains to Sweden, they requested assistance with analysing the market for electric multiple unit (EMU) trainsets in these two countries.

RailAdvice utarbeidet en rapport som blant annet inneholdt informasjon om jernbanesektorens organisering, strategien for kommende anskaffelser og informasjon om togmateriellet som er blitt levert i nyere tid.

Våre dyktige seniorkonsulenter, Karin Johansson og Lars Mortvedt, utarbeidet markedsanalysen og rapportens innhold var basert på lokal kompetanse, egne erfaringer, i tillegg til informasjon funnet gjennom interne og offentlige kanaler.

Den 57 sider lange rapporten ble godt mottatt av oppdragsgiver.

RailAdvice prepared a report that included information about the railway sector's organization, the strategy for future procurements and information about the trains that has been purchased in recent times.

Our skilled senior consultants, Karin Johansson and Lars Mortvedt, prepared the market analysis and the content of the report was based on local expertise, own experiences, in addition to information found through internal and public channels.

The 57-page report was well received by the client.

Flere referanser

More references