Foto: RailAdvice

Kartlegging vedlikehold for Go-Ahead

Go-Ahead ble tildelt kontrakten for Trafikkpakke 1 (Sør), med trafikkstart desember 2019 og en varighet på 10 år. Dette omfattet fjerntogene på Sørlandsbanen fra Oslo S via Kristiansand til Stavanger, lokaltog Stavanger – Sandnes – Egersund og regiontog på Arendalsbanen.

Maintenance improvements - Go-Ahead

Go-Ahead got the contract for “Train service package 1“ (south), starting operation in December 2019 and lasting up to 10 years. This included the Oslo S - Stavanger via Kristiansand long distance service, local service Stavanger – Sandnes – Egersund and regional service Arendal line.

Go-Ahead hadde valgt Mantena som underleverandør, og var det første togselskapet i Norge som hadde satt bort det å være «Enhet med ansvar for vedlikehold – EMC» for persontrafikk til en underleverandør. I den forbindelse ønsket de bistand for å kartlegge samarbeidet. Hovedoppgavene var å kartlegge og dokumentere prosesser hos Go-Ahead og Mantena, og bistand til optimalisering i grensesnitt, samhandling og prosesser. Våre dyktige seniorkonsulenter Lars Bengtsson og Dimitri Halseide utførte dette oppdraget.

Målet var å identifisere forbedringsområder og å foreslå tiltak som kunne øke tilgjengeligheten og kvaliteten til Go-Aheads rullende materiell. Lars og Dimitri gjorde først en kartlegging av begge organisasjonene, deretter gjorde de observasjoner og foreslo tiltak. De satte opp tidsplan og konkrete aksjoner som skulle være med på å øke kvaliteten på leveransen. Samtidig jobbet de med forbedringer i organisasjonen, leveranser og kommunikasjon.

Go-Ahead chose Mantena as their subcontractor in charge of maintenance (EMC), as the first train operators in Norway to outsource EMC to a subcontractor. In this regard, they requested assistance to analyse their cooperation. The main tasks were to review and document the processes at Go-Ahead and Mantena, and assistance to optimize interfaces, interactions, and processes. Our skilled senior consultants Lars Bengtsson and Dimitri Halseide performed this assignment.

The goal was to identify areas for improvement and suggest actions which could increase the availability and quality of Go-Aheads rolling stock. First, Lars and Dimitri reviewed the two organisations, then they observed and suggested actions. They put up a schedule and specific actions which should contribute to increase the delivery. At the same time, they worked with improvements in the organisation, deliveries, and communication.

Flere referanser

More references