Foto: Flytoget

Interim vedlikeholdssjef hos Flytoget

Fra medio august 2021 ble vår seniorkonsulent Eirik Wærn Bratland bedt om å bistå Flytoget i stillingen som midlertidig vedlikeholdssjef.

Flytoget - maintenance manager (interim)

From August 2021 was our senior consultant Eirik Wærn Bratland asked to assist Flytoget as interim maintenance manager.

Flytogets avdeling «Drift og teknisk» har ansvaret for at teknisk tilstand på flytog er i henhold til gjeldende krav/avtaler og at de leveres vedlikeholdte, rene og klargjorte til avtalt turnering. Videre skal avdelingen sikre at det inngås nødvendige avtaler for vedlikehold og at disse følges opp. Ansvarsområdet til avdelingen er tett knyttet opp mot Flytogets kjøretøy og teknisk oppfølging. Internt har vedlikeholdssjefen daglig interaksjon mot materiellsjef for type 71 og 78, og mot prosjektet Nye Flytog (type 78).

Flytogets vedlikeholdskontrakt med Mantena skulle forlenges som følge av utløsning av kontraktens opsjonsbestemmelser og hele kontrakten ble gjennomgått for oppdatering og kvalitetssikring av henvisninger, kravspesifikasjon og prosedyrer. Den reviderte kontrakten har en kostnadsramme på om lag 70 MNOK årlig.

1. november 2021 byttet Flytoget renholdsleverandør og fra 1. september samme år startet arbeidet med å få på plass ny leverandør, samt å avslutte tidligere leverandørforhold. Nye samhandlingsrutiner og prosesser for god oppfølging av leveransene ble etablert.

Som vedlikeholdssjef hadde Eirik svært tett samhandling med vedlikeholdsleverandøren (Mantena) samt oppfølging av de enkelte kjøretøyene, i tillegg til oppfølging av Flytogets lagerfunksjon i Lodalen.

1. januar 2022 startet nyansatt vedlikeholdssjef i stillingen hos Flytoget. Vårt oppdrag ble forlenget ut mars 2022 for å sikre en god overlevering og ivareta funksjonene i overgangsfasen.

Foto: Flytoget

The department “Operation and technical” at Flytoget is responsible for ensuring that the technical condition of the airport express trains is in accordance with current requirements and that they are delivered maintained, clean and prepared for the agreed schedule. In addition, the department should ensure necessary agreements for maintenance and make sure it will be followed up. The department’s responsibility is closely linked to Flytoget’s vehicle and technical follow-up. Internally, the maintenance manager has daily interaction with the rolling stock manager for Class 71 and 78, and with the new trains project (Class 78).

Flytoget’s maintenance contract with Mantena was extended due to triggering of the contract’s options and the entire contract was reviewed for updating and review of references, requirement specifications and procedures. The revised contract has a cost framework of approximately NOK 70 million annually.

1st of November 2021 Flytoget replaced its cleaning supplier and from 1st of September the same year, work began on establishing a new supplier, as well as terminating the agreement with previous supplier. New interaction routines and processes for good follow-up of deliveries were established.

As maintenance manager, Eirik had close interaction with the maintenance supplier (Mantena) as well as follow-up the individual vehicles and follow-up Flytoget’s storage function in Lodalen.

1st of January 2022 Flytoget hired a new maintenance manager. Our assignment was extended out March 2022 to ensure a good handover and maintain the functions in the transition phase.

Foto: Flytoget

Flere referanser

More references