Foto: Sporveien

Anskaffelse av nye arbeidsmaskiner for Sporveien

Behovet for sporvedlikehold på T-banen øker som følge av økt rutetrafikk, i tillegg til at T-banen gradvis har bygget opp sitt rutetilbud siden åpningen av Lørenbanen i 2016. Fornebubanen, CBTC og nye T-banevogner vil øke behovet ytterligere.

Procurement of track maintenance machines

The need for track maintenance on the metro lines is increasing because of increased scheduled traffic, in addition to the fact that the metro has gradually built up its route schedule since the opening of Lørenbanen in 2016. The Fornebu line, CBTC signalling system and new metro cars will further increase the need.

Sporveien har utarbeidet en strategi for å skifte ut en del av sine arbeidsmaskiner (gule maskiner) frem mot 2030. Dette omfatter anskaffelse av to nye samt oppgradering av 5 eksisterende lastetraktorer, eventuelt anskaffelse av 5 nye. En pakkmaskin, skinnepusser, samt diverse hengere og brøyteutstyr skal også kjøpes inn. Bakgrunn for strategien er blant annet en eldre maskinpark med kort gjenværende levetid og høyt eksosutslipp, i tillegg til at utrustning av gammelt materiell med CBTC ikke vil være økonomisk forsvarlig.

RailAdvice, i samarbeid med Systra Norge, er allerede i gang med dette spennende oppdraget med teknisk rådgivning innenfor anskaffelsene nevnt over. Våre seniorkonsulenter Henning Brustad og Ingmar Hemsen bistår med utarbeidelse av beslutningsunderlag og kravspesifikasjoner og ser frem til å være med videre i anskaffelsesprosessene.

Sporveien has prepared a strategy to replace some of its maintenance machines (yellow machines) by 2030. This includes the procurement of two new loaders and the upgrade of 5 existing ones, possibly the procurement of 5 new ones. A packing machine, rail grinder, as well as various trailers and plow equipment will also be purchased. The background for the strategy is, among other things, an older machine park with a short remaining service life and high exhaust emissions, in addition to the fact that equipping the old vehicles with CBTC will not be justified economically.

RailAdvice, in collaboration with Systra Norway, is already working on this exciting assignment with technical advice within the procurements mentioned above. Our skilled senior consultants Henning Brustad and Ingmar Hemsen assist with the preparation of decision basis and requirements specifications and look forward to being involved further in the procurement processes.

Flere referanser

More references