Foto: RailAdvice

Anbudsarbeid - trafikkpakke 4

Siden 2016 ble deler av persontransporten med tog blitt konkurranseutsatt. Til nå har tre trafikkpakker blitt tildelt, henholdsvis til Go-Ahead (Sør), SJ (Nord), samt Vy (Vest).

Competitive tendering - traffic package 4

Since 2016 have parts of passenger traffic by train been exposed to competition. So far, have three traffic packages been allocated, respectively to Go-Ahead (South), SJ (North), and Vy (West).

Videre konkurranseutsetting av de såkalte trafikkpakkene 4 & 5 ble i november 2021 stanset.

Vår dyktige seniorkonsulent Eirik Wærn Bratland, bisto en av tilbyderne med utarbeidelse av tilbudet til Jernbanedirektoratet for trafikkpakke 4. Dette inkluderte prosjektansvar for konkurranseutsetting av vedlikeholdet av alle de om lag 100 kjøretøyene som etter planen skulle benyttes i trafikkpakken. Dette arbeidet hadde mange og kompliserte grensesnitt mot Norske tog (leieavtale for kjøretøy) og Bane NOR Eiendom (verkstedleieavtale).

Further competitive tendering of the so-called traffic packages 4 & 5 was stopped in November 2021.

Our skilled senior consultant Eirik Wærn Bratland, assisted one of the providers in preparing the offer to the Norwegian Railway Directorate for traffic package 4. This included project responsibility for competitive tendering of the maintenance of all the approximately 100 vehicles that were scheduled to be used in the traffic package. This work had many and complicated interfaces with Norske tog (lease agreement for vehicles) and Bane NOR Eiendom (workshop lease agreement).

Flere referanser

More references