9.9.2021

Anskaffelse av arbeidsmaskiner til Sporveien

Behovet for sporvedlikehold på T-banen øker som følge av økt rutetrafikk i tillegg til at T-banen gradvis har bygget opp sitt rutetilbud siden åpningen av Lørenbanen i 2016. Fornebubanen, CBTC og nye T-banevogner vil øke behovet ytterligere.

9.9.21

Procurement of new track maintenance machines for Sporveien

The need for track maintenance on the metro lines is increasing because of increased scheduled traffic, in addition to the fact that the metro has gradually built up its route schedule since the opening of Lørenbanen in 2016. The Fornebu line, CBTC signalling system and new metro cars will further increase the need.

Sporveien har utarbeidet en strategi for å skifte ut en del av sine arbeidsmaskiner (gule maskiner) frem mot 2030. Dette omfatter anskaffelse av to nye lastetraktorer samt oppgradering av 5 eksisterende, eventuelt anskaffelse av 5 nye. En pakkmaskin, skinnepusser samt diverse hengere og brøyteutstyr skal også kjøpes inn. Bakgrunn for strategien er blant annet en eldre maskinpark med kort levetid, høyt eksosutslipp, i tillegg til at utrustning med CBTC ikke vil være økonomisk forsvarlig.

RailAdvice er allerede i gang med dette spennende oppdraget med teknisk rådgivning innenfor anskaffelsene nevnt over. Våre seniorkonsulenter Henning Brustad og Ingmar Hemsen skal bistå med utarbeidelse av beslutningsunderlag og kravspesifikasjoner samt være med videre i anskaffelses-prosessene.

Sporveien has prepared a strategy to replace some of its maintenance machines (yellow machines) by 2030. This includes the procurement of two new loaders and the upgrade of 5 existing ones, possibly the procurement of 5 new ones. A packing machine, rail grinder, as well as various trailers and plow equipment will also be purchased. The background for the strategy is, among other things, an older machine park with a short remaining service life and high exhaust emissions, in addition to the fact that equipping the old vehicles with CBTC will not be justified economically.

RailAdvice, is already working on this exciting assignment with technical advice within the procurements mentioned above. Our senior consultants Henning Brustad and Ingmar Hemsen assist with the preparation of decision basis and requirements specifications and look forward to being involved further in the procurement processes.

Flere nyheter

More news