Tom Christian Arnulf

 • RAMS
 • Prosjektledelse
 • Signalsystemer
 • Jernbane-infrastruktur

Tom har allsidig bakgrunn fra industriell virksomhet og jernbane. Han har arbeidet med ledelse, RAMS, signalprosjekter, energiforsyning, automatisering, prosessdatasystemer, produksjonsledelse og fabrikklayout. Han har erfaring med innføring av RAMS/EN50126, ISO 9001 og LEAN prosjekter innen logistikk og produksjon.

Tom har jobbet med ledelse innen kvalitet og RAMS og har meget god oversikt over prosessene, i tillegg til at har jobbet mye med tillatelsesprosesser mot Statens Jernbanetilsyn.

I tillegg til god kunnskap om jernbanesektoren generelt, har han stor arbeidskapasitet, jobber strukturert og effektivt, selv med høyt stress og stor aktivitet, og sørger for å ha god oversikt. Tom er meget behagelig å jobbe sammen med og fungerer også godt som mentor for yngre ingeniører.

Tom Christian Arnulf

 • RAMS
 • Project management
 • Signalling systems
 • Railway infrastructure

Tom has a versatile background from industrial business and railways. He has worked with management, RAMS, signal projects, energy supply, automation, process data systems, production management and factory layout. He has experience with introduction of RAMS / EN50126, ISO 9001 and LEAN projects within logistics and production.

Tom has worked in management within quality and RAMS and have extensive overview of the processes, in addition to having worked a lot with approval processes towards the Norwegian Railway Authorities.

In addition to good knowledge of the railway industry in general, he has high work capacity, works in a structured and efficient manner, even with high stress and great activity, and ensures a good overview.

Tom is very pleasant to work with, and also works well as a mentor for younger engineers.

Karin Johansson

 • Rullende materiell
 • Prosjektledelse
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Organisasjon og ledelse
 • Rolling stock
 • Management
 • Rail strategies
 • Organization and management

Ingvar Fleten

 • Rullende materiell
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Prosjektledelse
 • CBTC
 • Rolling stock
 • Procurement and contract
 • Project management
 • CBTC

Ingmar Hemsen

 • Gule maskiner
 • Rullende materiell
 • Tillatelsesprosesser SJT
 • RAMS
 • Maintenance machines
 • Rolling stock
 • Approval processes, Norwegian Railway authorities
 • RAMS

Erlend Rehn

 • Rullende materiell
 • Kravspesifikasjoner
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Teknisk prosjektledelse
 • Rolling stock
 • Technical specifications
 • Procurement and contracts
 • Technical project management

Christina Bjerke Lødding

 • HR
 • Rekruttering
 • Administrasjon
 • Økonomi
 • Human resources
 • Recruitment
 • Administration
 • Finance

Lars Mortvedt

 • Signalsystemer
 • Prosjektledelse
 • Vedlikehold
 • Kravspesifikasjoner
 • Signalling systems
 • Project management
 • Systems engineering
 • Requirement specifications

Lars Bengtsson

 • Rullende materiell
 • Vedlikeholdsoptimering
 • RAM
 • Verkstedsfasiliteter
 • Rolling stock
 • Vehicle maintenance
 • RAM
 • Workshop facilities

Eirik Wærn Bratland

 • Konkurranseutsetting
 • Anskaffelser og kontrakt
 • Rullende materiell
 • Prosjekt ledelse
 • Competetive tendering
 • Procurement and contract
 • Rolling stock
 • Project management

Fredrik Schumann

 • Sikkerhet
 • RAMS
 • Signalsystemer
 • Jernbaneinfrastruktur
 • Safety
 • RAMS
 • Signalling systems
 • Railway infrastructure

Dimitri Halseide

 • RAMS
 • Kvalitetssystemer
 • Signalsystemer
 • LCC
 • RAMS
 • Quality systems
 • Signalling systems
 • LCC

Ali Reza Rogha

 • RAMS
 • Signalsystemer
 • Rullende materiell
 • Vedlikehold
 • RAMS
 • Signalling systems
 • Rolling stock
 • Vehicle maintenance

Ole Johansen

 • Rullende materiell
 • Teknisk dokumentasjon og dokumentkontroll
 • RAM
 • Prosjektledelse
 • Rolling stock
 • Technical documentation and document control
 • RAM
 • Project management

Lars Berggren

 • RAMS
 • Signalsystemer, CBTC
 • Kravhåndtering og sikkerhetsstyring
 • Prosjektledelse
 • RAMS
 • Signalling Systems, CBTC
 • Requirement- and safety management
 • Project management

Terje Sandhalla

 • Sikkerhetsledelse
 • Beredskap
 • Kvalitetssystem
 • Godkjenninglisens og sikkerhetssertifikat 
 • Safety management 
 • Emergency preparedness 
 • Quality systems 
 • Approval licencesand safety certificate

Olav Johannes Deelstra

 • RAMS
 • Kvalitet
 • Jernbaneteknikk
 • Signalanlegg
 • RAMS
 • Quality
 • Railway technique
 • Signalling systems

Henning Brustad

 • Spesialist bremser og boggi
 • Test og inspeksjoner
 • Vedlikehold
 • Måleteknikk
 • Specialist breaks and bogie
 • Tests and inspections
 • Vehicle maintenance
 • Measuring technology

Trude Stokke

 • Kravverktøy og kravspesifikasjon
 • Prosjektledelse 
 • Systems Engineering 
 • Signalsystemer
 • Requirements tool and requirement specification
 • Project management
 • Systems engineering 
 • Signalling systems

Ylva Olsson Furu

 • Prosjektledelse
 • Kontraktsstyring
 • Rullende materiell

 • Project management
 • Contract management
 • Rolling stock

Robin Reiten

 • RAMS
 • Sikkerhet
 • Jernbaneteknikk
 • Spor
 • RAMS
 • Quality
 • Railway Technology
 • Track super- and substructure